Tornar a l'inici Ajuntament d'Alguaire

Normes municipals

Ordenances


Ordenança Fiscal núm.4. Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres  BOP núm. 212 de 18-11-2013
Text de l'ordenança: Descarregar pdf

Ordenança Fiscal núm.5. Taxa per expedició de documents administratius BOP núm. 21 de 09-02-2013
Text de l'ordenança: Descarregar pdf
Modificacions: BOP 212 18-11-2013

Ordenança Fiscal núm.6. Taxa cementiri municipal
Text de l'ordenança:  Descarregar pdf

Ordenança Fiscal núm.7. Taxa pel subministrament d'aigua i xarxa de clavegueram
Text de l'ordenança:
Descarregar pdf 
Modificació any 2013 i següents:
Descarregar pdf 
BOP núm. 21 de 09-02-2013
Modificació any 2014 i següents: Descarregar pdf 
BOP núm. 54 de 19-03-2014

Ordenança Fiscal núm.8. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (escombraries)
Text de l'ordenança:
Descarregar pdf 

Ordenança Fiscal núm.20. Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants
Text de l'ordenança:
Descarregar pdf 
Modificacions:
BOP núm. 183 23/09/2015

Ordenança Fiscal núm.29. Taxa per a les llicències d'autotaxi a Alguaire
Aprovació definitiva:
 BOP núm. 6 de 12-01-2012
Text de l'ordenança:  Descarregar pdf
Modificació any 2013 i següents: Descarregar pdf

BOP núm. 21 de 09-02-2013

Ordenança Fiscal núm.30. Taxa per la prestació del servei d'ensenyament a l'Escola de Música Municipal
Aprovació definitiva:
 BOP núm. 6 de 12-01-2012
Text de l'ordenança: Descarregar pdf 
Edicte modificació:
 BOP núm. 202 de 22-10-2014

Ordenança Fiscal núm.31. Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del Pavelló Poliesportiu Municipal
Aprovació definitiva:
 BOP núm. 6 de 12-01-2012
Text de l'ordenança: Descarregar pdf 

Ordenança Fiscal núm.32. Reguladora dels preus públics corresponents a la prestació del servei de la Deixalleria Municipal d'Alguaire 
Aprovació definitiva:
 BOP núm. 90 de 24-05-2013
Text de l'ordenança: Descarregar pdfOrdenança Municipal de Protecció, Control i Tinença Animals
Aprovació definitiva: 
BOP núm. 21 de 31-01-2014
Text de l'ordenança: descarregar pdf

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals
Aprovació definitiva: 
BOP núm. 24 de 16-02-2013
Text de l'ordenança: descarregar pdf

Ordenança reguladora de la llicència d'ús i ocupació d'edificis
Publicació:
B.O.P. núm. 105 de 03-08-2006
Text de l'Ordenança: descarregar pdf (35,1 KB)

Ordenança reguladora de la prestació dels serveis funeraris
Publicació:
B.O.P. núm. 78 de 09-06-2005
Text de l'Ordenança: descarregar pdf (33,1 KB)

Ordenança reguladora de les activitats ramaderes i de la gestió de fems i purins al municipi d'Alguaire
Publicació:
B.O.P. núm. 42 de 06-04-2002
Text de l'ordenança: descarregar pdf (43,8 KB)

Ordenança municipal de sorolls i vibracions
Publicació:
B.O.P. núm. 69 de 03-06-1999
Text de l'Ordenança: descarregar pdf (38,2 KB)
Modificacions:
BOP 212 18-11-2013
Descarregar mapa: MCAmapa.pdf


Desenvolupat per SEMIC Internet