Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

33è Premi Josep Lladonosa i Pujol d'història local dels països catalans

Aprovació de les bases 33è Premi Josep Lladonosa i Pujol d’Història Local dels Països Catalans

DIJOUS 03 MARÇ 2022

BASES 33È PREMI JOSEP LLADONOSA I PUJOL D’HISTÒRIA LOCAL DELS PAÏSOS CATALANS

Modalitat
Estudis d’Història Local dins l’àmbit de les terres de llengua catalana.

Tema
Lliure.

Dotació
4.000,00 € (l’Ajuntament aplicarà la corresponent retenció).

Termini de presentació
23 de setembre de 2022.

Lloc de presentació
Registre de l’Ajuntament d’Alguaire.

Veredicte i lliurament del Premi
Tardor de 2022.

I) Els treballs han d’ésser redactats en llengua catalana. L’extensió ha de ser d’un mínim de 200 fulls Dina-4 i d’un màxim de 250, per una sola cara (original i 2 còpies). Cada pàgina ha de tenir 2100 caràcters, és a dir 30 línies de 70 caràcters cadascuna.

II) Els treballs s’han de presentar sense el nom de l’autor/s però amb un lema. Cal presentar un sobre tancat amb el nom, adreça i el telèfon de l’autor/s. El sobre haurà de quedar guardat en la Secretaria de l’Ajuntament.

III) El veredicte del jurat serà inapel·lable. El premi pot ésser declarat desert.

IV) El treball premiat queda en propietat de l’Ajuntament i serà publicat. El Jurat pot recomanar la publicació dels treballs finalistes. Els treballs no premiats es retornaran als autors en el termini de tres mesos a partir de la data l’adjudicació.Si no es retiren passen a ser propietat de l’Ajuntament. Els treballs no premiats es podran retirar de l’Ajuntament d’Alguaire dins d’un termini de tres mesos, a partir de la data d’adjudicació, passat aquest termini, seran destruïts 

V) Els treballs presentats han d’ésser inèdits i no haver rebut altres premis. La presentació els originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases, i els drets i les obligacions que se’n deriven.

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes Bases l’haurà de resoldre el Jurat.


Jurat

President Manuel Lladonosa i Vall-llebrera. Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida.

Vocals
Joan Busqueta i Riu. Professor titular d’Història Medieval de la Universitat de Lleida.
Antonieta Jarné Mòdol. Professora titular d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida.
Enric Vicedo Rius. Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Lleida.
Maria Josep Vilalta i Escobar. Professora titular d’Història Moderna de la Universitat de Lleida.

Es d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les Bases d’execució del pressupost.
Les presents Bases estaran vigents des del mateix dia de la seva publicació en la Pàgina Web Municipal (Seu Electrònica), i estaran a la disposició de les persones interessades en l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.