Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

5è Premi de Recerca Juvenil d'Alguaire

Aprovació de les Bases del 5è Premi de Recerca Juvenil d'Alguaire

DIJOUS 03 MARÇ 2022

BASES 5È PREMI DE RECERCA JUVENIL D’ALGUAIRE

Primera. Règim jurídic
Es d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les Bases d’execució del pressupost.


Segona. Objecte
Aquests premis sorgeixen amb la voluntat per part de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alguaire, de fomentar l’esperit de recerca i innovació entre els joves i despertar vocacions per a l’estudi i la investigació.

Tercera: Destinataris
S’hi poden presentar tots els joves empadronats al municipi d’Alguaire que estiguin cursant 2n de Batxillerat.
Els treballs de recerca hauran de ser inèdits, originals i escrits en llengua catalana.

Quarta: Regles de redacció
Cada participant disposa de llibertat per a triar el tema en el qual es basarà el seu treball, si bé, el jurat del concurs deurà i podrà eliminar aquells treballs que atemptin contra la protecció de la infància, la intimitat i l’honor a tercers o, indueixin o promoguin actuacions delictives, denigrats i/o violentes en qualsevol de les seves formes.

Cinquena: Presentació
Els treballs s’han de presentar a la Biblioteca Josep Lladonosa i Pujol en format PDF. No aniran signats per
l’autor/a. Només hi constarà el títol del treball.
- Presencialment a la Biblioteca mitjançant un CD o USB.
- Per correu electrònic a: cultura.alguaire@hotmail.com amb el concepte: Premis recerca 2022.


En un document a part (en el mateix suport de presentació del projecte i denominat Dades) cal facilitar el nom i cognoms de l’autor/a, el títol del treball, el centre d’estudi, el telèfon de contacte, adreça electrònica, còpia del DNI i la temàtica que es presenta (general o Alguaire).

Cal adjuntar un resum i una selecció de paraules clau, en format PDF, amb una extensió màxima d’un full. Al resum han de constar-hi els objectius, els resultats i les conclusions de la recerca.

Sisena: Terminis
El termini d’admissió dels treballs és del 18 de març a l’1 d’abril de 2022.
No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi la documentació sol·licitada.

Setena: Criteris d’avaluació

El jurat valorarà:
- Qualitat del treball escrit: estructura del dossier; ús adequat de la llengua escrita; redactat ben estructurat i amb rigor formal; presentació neta i acurada.
- Contingut del treball: Comunicació de les idees de forma clara i precisa; correcció en els continguts
conceptuals exposats.
- Capacitat de síntesi i sentit crític en l’elaboració del treball.
- Originalitat de les idees, utilitat de la informació i contribució a la creació de coneixement.
El Jurat pot declarar desert el Premi si considera que els treballs presentats no aconsegueixen el nivell
suficient, decisió que serà inapel·lable. El Jurat estarà facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes Bases.

Vuitena: Composició del Jurat
El jurat estarà format per la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alguaire, o persona a qui delegui, en
qualitat de presidenta, per la bibliotecària de l’Ajuntament que actuarà com a secretària i per tres membres més relacionades amb el camp de la cultura i l’ensenyament.

La Presidenta del Jurat tindrà el vot de qualitat, en cas d’empat.

Novena: Premis
Hi ha dues categories de premis:
- Temàtica local: municipi d’Alguaire.
- Temàtica general.

El premi: 150€ en cada categoria.

El Jurat, si ho creu convenient, podrà repartir l’import dels premis en diferents accèssits.

La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 330.2260914 Despeses Pla Local de Joventut, del pressupost 2022.

Desena: Veredicte
L’acte públic de lliurament dels premis tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el mateix dia de la
presentació del treball guanyador Premi Lladonosa 2021.


Si la persona guardonada, no acudís a recollir el premi s’entendrà que renúncia a aquest, tret que sigui representat/per alguna persona degudament autoritzada.

L’Ajuntament d’Alguaire es reserva el dret de publicar els treballs de recerca premiats i fer-ne la difusió que consideri.

El fet de concursar pressuposa l’acceptació d’aquestes Bases.

Onzena: Consideracions addicionals
La Biblioteca no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioracions dels originals presentats.
Qualsevol situació no prevista en les presents Bases serà resolta per l’organització i serà inapel·lable.

El/la participant autoritza la Biblioteca a utilitzar les seves dades amb la finalitat de gestionar les diferents activitats relacionades amb la mateixa i remetre a la seva adreça publicitat i informació sobre actes culturals, conferències, publicacions etc., promogudes per la Biblioteca o en col·laboració amb altres entitats.

La concessió d’aquests premis és incompatible amb altres subvencions, ajuda, premis, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic.

Dotzena: Publicitat
Les presents Bases estaran vigents des del mateix dia de la seva publicació i estaran a la disposició de les persones interessades en l’oficina d’atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.