Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Urbanisme

Tràmits en l'Àrea d'Urbanisme

signal.jpg Sol·licitud llicència obra menor  download.jpg descàrregaonline.jpg tramitació online
signal.jpg Sol·licitud llicència obra major  download.jpg descàrrega | online.jpg tramitació online
signal.jpg Sol·licitud llicències d'usos i obres provisionals download.jpg descàrregaonline.jpg tramitació online
* Caldrà aportar la documentació establerta als articles 65 i 66 del Decret 64/2014, de 13 de maig
signal.jpg Sol·licitud certificat aprofitament urbanístic  download.jpg descàrregaonline.jpg tramitació online
signal.jpg Sol·licitud certificat compatibilitat urbanística  download.jpg descàrregaonline.jpg tramitació online


En tots els casos, en el moment de presentar les sol·licituds caldrà adjuntar la següent documentació degudament complimentada:
- En cas que s'actui com a representant del sol·licitant: model d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona. (descàrrega document pdf al peu de pàgina)
- Document d'autoliquidació degudament complimentat i el justificant d'haver efectuat el corresponent pagament de la taxa / impost, d'acord amb les ordenances fiscals corresponents. (descàrrega document pdf al peu de pàgina)

* D'acord amb l'Ordenança fiscal núm.4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Article 6. Bonificacions i exempcions, apartat 2a), gaudeixen d'exempció les obres o construccions de conservació, millora i restauració de façanes.
D'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Article 6. Bonificacions i exempcions b) Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que s'incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació fa referència únicament a la base imposable referida als elements que constitueixen els sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, i estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent
Preu segons ordenanes fiscals:
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa per expedició de documents administratius
______________________________________________________________
Documents/Formularis:

Autorització per tramitar en nom d'una altra persona download.jpg descàrrega
Autoliquidació documents download.jpg descàrrega
Autoliquidació impost sobre construccions, instal·lacions i obres download.jpg descàrrega